ที่ ชื่อสกุล ประเภท ผลสัมธิ์ของงาน
รวม
  พฤติกรรม ตัวคูณ คะแนน รวมคะแนน
พฤติกรรม
 
งาน
สมรรถนะ
บริหาร
ภาระงานประจำ
เชิงพัฒนา
มอบหมาย
พัฒนาตนเอง
QA
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน
สมรรถนะผู้บริหาร
3 2 1 0
 
ตชว.1
ตชว.2
ตชว.3
ตชว.4
ตชว.5
ตชว.6
ตชว.1
ตชว.2
ตชว.3
ตชว.4
ตชว.5
ตชว.6
ตชว.7
ตชว.8
ตชว.9
ตชว.10
ตชว.11
ตชว.12
ตชว.13
ตชว.14
ตชว.15
ตชว.1
ตชว.2
ตชว.3
ตชว.4
ตชว.5
ตชว.6
ตชว.1
ตชว.2
ตชว.3
ตชว.4
ตชว.5
ตชว.6
ตชว.1
ตชว.2
ตชว.1
มุ่งผลสัมฤทธิ์(1)
บริการที่ดี(2)
การสั่งสมฯ(3)
จริยธรรม(4)
ทำงานเป็นทีม(5)
องค์รวม(1)
ศิลปการสื่อสาร(2)
คิดวิเคราะห์(3)
สัมพันธภาพ(4)
ความถูกต้อง(5)
เข้าใจระบบรก(6)
วิสัยทัศน์(1)
ภาวะผู้นำ(2)
การปรับเปลี่ยน(3)
การสอนงาน(4)
ควบคุมตนเอง(5)
วางกลยุทธ์(6)ลำดับที่ ชื่อ - สกุล เลขที่ตำแหน่ง วันที่บรรจุ ชื่อตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง ผลการประเมิน คะแนนประเมิน หมายเหตุ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติรายการ