ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ยินดีต้อนรับ : [ออกจากระบบ]

แบบประเมินเลขที่ :

รอบการประเมิน : ปีงบประมาณ : วันที่ ถึง

ชื่อผู้รับการประเมิน : ตำแหน่ง : สังกัด :

ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน : ตำแหน่ง :
ตำแหน่งทางการประเมิน :

เกณฑ์การประเมิน :

ค้นหาตัวชี้วัดความสำเร็จ