ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 เอกสารประกอบการประชุม

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 10.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10

***************************

 

เอกสารหมายเลข 1      หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(4)/ว 1671

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2      Power Point เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณากลั่นกรอง
                               ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 3      สรุปคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่งกองนโยบายและแผน วันที่ 8 มกราคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น. ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 4      ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูลผลผลิต/โครงการ
                                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ ขส. 60 – 3) ส่งกองนโยบายและแผน
                                   วันที่ 8 มกราคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น. ดาวน์โหลด
                              -       แบบฟอร์มตัวคูณ (แบบ ขส. 60 – 5) ส่งกองนโยบายและแผน วันที่ 8 มกราคม 2559
                                         ก่อนเวลา 12.00 น. ดาวน์โหลด
                             -      ตัวอย่างการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
                                    (แบบ ขส. 60 – 3) ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 5      ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่
                               จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับการศึกษา ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560 
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (แบบ ขส. 60 – 4)
 ส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
                                   วันที่ 8  มกราคม 2559  ก่อนเวลา 12.00 น.  ดาวน์โหลด 

-    ตัวอย่างการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

    (แบบ ขส. 60 – 4)  ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 6      การจัดทำแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 7      ยุทธศาสตร์ตามกรอบปฏิรูปการศึกษา ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 8      เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ตามกลุ่มวิชา หลักสูตรและผลผลิต ที่เป็นจุดเน้น ดาวน์โหลดวันที่ : 5 ม.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 853

 

 

  3 ธันวาคม 2558