ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานผลตามแผนการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
และจัดทำแผนการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารแนบ 1  รายงานผลตามแผนการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เอกสารแนบ 2  สำรวจองค์ความรู้ตามแบบฟอร์มการจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดัน
                       ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย

เอกสารแนบ 3  จัดทำแผนการจัดการความรู้ระดับคณะ สำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย
                      โดยตรวจสอบและคัดเลือกองค์ความรู้ที่หน่วยงานจะดำเนินการใน 2559
                       อย่างน้อย  2 เรื่อง ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและอย่างน้อยต้อง
                       ครอบคลุมภารกิจการผลิตบัณฑิต และการวิจัยและครอบคลุมการพัฒนาบุคลากร
                       ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวันที่ : 23 ธ.ค. 2558
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 425

 

 

  3 ธันวาคม 2558