ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2558

   เอกสารแนบ 1  รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558
   เอกสารแนบ 2  สำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
                          และข้อมูลความต้องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
                          เพื่อใช้เป็นส่วนอ้างอิงในแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

   เอกสารแนบ 3  สรุปการดำเนินการและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
                         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (กรณีที่โครงการพัฒนาบุคลากร
                         ของหน่วยงานของท่านไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
                         ราชภัฏสกลนคร ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ขอให้ท่านส่งโครงการและรายงานผล
                         โครงการส่งกองนโยบายและแผนเพื่อนำเสนอเข้า
บรรจุในแผนพัฒนาบุคลากร
                         ของมหาวิทยาลัย ต่อไป) 

 วันที่ : 23 ธ.ค. 2558
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 295

 

 

  3 ธันวาคม 2558