ข่าวประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำของประเทศไทย

บันทึกข้อความ

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0503(5) ว 1405

เอกสารหมายเลข 1  (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจดการคุณภาพน้ำของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

เอกสารหมายเลข 2  แบบเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำของประเทศไทย

      ปี พ.ศ. 2560 – 2564 วันที่ : 11 ธ.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 260

 

 

  3 ธันวาคม 2558