ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุม การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 เอกสารประกอบการประชุม

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558  เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ  ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 1   กำหนดการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้

                             ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารหมายเลข 2  แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารหมายเลข 3  แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารหมายเลข 4   กำหนดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารหมายเลข 5   คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ......../2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 6   คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ....../2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 7   แบบฟอร์มการจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 8    แบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

                             สกลนคร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 และความต้องการพัฒนา

                             สมรรถนะของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารหมายเลข 9   PowerPoint นำเสนอ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและ

          แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559วันที่ : 4 ธ.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 311

 

 

  3 ธันวาคม 2558