ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งรหัสงบประมาณแผ่นดิน (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บันทึกข้อความมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑/ว ๖๗๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เรื่อง ขอแจ้งรหัสงบประมาณแผ่นดิน (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

เอกสารแนบ ๑ สรุปรายละเอียดโครงการ จำแนกตามรหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภทงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)
เอกสารแนบ ๒ สรุปการโอนจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน การกำหนดรหัสผลผลิต รหัสกิจกรรม และแหล่งของเงิน สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)
 


วันที่ : 1 ธ.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 326

 

 

  3 ธันวาคม 2558