ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ที่  ศธ ๐๕๔๒.๐๑/ ๖๕๖   วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  

การเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แบบรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ ปี 60

แบบรายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้าง ปี 60

เรียงลำดับรายการครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้างปี 60วันที่ : 26 พ.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 262

 

 

  3 ธันวาคม 2558