ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑/ว ๖๕๒  ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารแนบ ๑  แบบสรุปการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารแนบ ๒  แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕๙

เอกสารแนบ ๓  วันที่ : 21 พ.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 447

 

 

  3 ธันวาคม 2558