ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574)

การดำเนินการตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2574)
ส่งเอกสารพร้อมไฟล์ 10 ก.ย. 58

แบบฟอร์ม 1  แบบฟอร์มการให้ข้อมูลการดำเนินการตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
                     ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2568) 

แบบฟอร์ม 2  แบบการวิเคราะห์ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ณ ปัจจุบันและที่ต้องการ
                     เพิ่มเติมหรือเพิ่มขึ้น ในช่วง 15 ปีข้างหน้า 

 วันที่ : 4 ก.ย. 2558
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 1811

 

 

  3 ธันวาคม 2558