ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ประชุมการจััดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (5 มกราคม 2559) ]
กองนโยบายและแผนจัดประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับ รองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ สำนัก สถาบัน และประธานหลักสูตร/สาขาวิชา รับทราบนโยบายและ ได้ดำเนินการถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติต่อไป
: 234
: 304
: 267
: 237
: 292
: 304
: 308
: 287
: 238
: 249
: 284
: 331
: 314
: 291
: 235
: 278
: 319
: 330
: 298
: 291
: 308
: 277
: 265
: 329
: 289
: 315
: 300
: 312
: 329
: 311

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

  3 ธันวาคม 2558