ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างาน และการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำของกองนโยบายและแผน (15-16 ธันวาคม 2558) ]
กองนโยบายและแผนจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างาน และการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำของกองนโยบายและแผน ขึ้น ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรของกองนโยบายและแผนและผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาทักษะ การประเมินค่างาน และการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
: 301
: 284
: 257
: 272
: 288
: 278
: 248
: 281
: 273
: 274
: 282
: 285
: 294
: 280
: 287
: 264
: 253
: 226
: 265
: 249
: 303
: 265
: 259
: 222
: 284
: 268
: 258
: 291
: 245
: 255

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

  3 ธันวาคม 2558