ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ การประชุม เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (3 ธันวาคม 2558) ]
กองนโยบายและแผนจัดประชุม เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 ขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แก่ผู้บริหารและคณะทำงานจัดทำแผนฯ ของคณะ สำนัก สถาบัน และชี้แจงกรอบการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ เพื่อเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
: 226
: 284
: 276
: 340
: 255
: 232
: 246
: 255
: 287
: 229
: 233
: 272
: 258
: 263
: 290
: 240
: 282
: 299
: 288
: 271
: 270
: 246
: 275
: 247
: 275
: 273
: 278
: 259
: 263
: 238

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

  3 ธันวาคม 2558