ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ กองนโยบายและแผนร่่วมต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับทิศทางและภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ (15 พฤศจิกายน 2558) ]
กองนโยบายและแผนร่่วมต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับทิศทางและภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
: 294
: 247
: 276
: 295
: 246
: 253
: 257
: 282
: 296
: 279
: 278
: 239
: 295
: 231
: 299
: 276
: 283
: 262
: 288
: 293
: 245
: 280
: 241
: 260
: 215
: 240
: 224
: 288
: 278
: 233

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

  3 ธันวาคม 2558