ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2557 (7 ตุลาคม 2558) ]
กองนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมรับการตรวจประเมินในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
: 305
: 327
: 261
: 272
: 331
: 324
: 310
: 341
: 281
: 261
: 310
: 337
: 304
: 342
: 326
: 320
: 327
: 326
: 340
: 267
: 285
: 262
: 275
: 244
: 228
: 234
: 263
: 311
: 300
: 295

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

  3 ธันวาคม 2558