ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจััดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (30 กันยายน 2558) ]
กองนโยบายและแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจััดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุม โดยแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เวลา 10.30 - 12.00 น. รุ่นที่ 2 เวลา 14.30 - 16.30 น. มีนายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ และนายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้รับผิดชอบ เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในครั้งนี้
: 318
: 310
: 278
: 233
: 261
: 315
: 300
: 247
: 308
: 298
: 296
: 315
: 291
: 263
: 299
: 292
: 306
: 276
: 305
: 295
: 261
: 277
: 246
: 295
: 318
: 309
: 278
: 335
: 292
: 303

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

  3 ธันวาคม 2558