ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีฯ พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 59 (18 - 19 กันายน 2558) ]
วันที่ 18 - 19 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
: 317
: 276
: 294
: 269
: 283
: 276
: 277
: 264
: 275
: 237
: 312
: 255
: 243
: 242
: 243
: 268
: 259
: 298
: 299
: 308
: 298
: 318
: 287
: 266
: 308
: 331
: 320
: 323
: 247
: 312

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

  3 ธันวาคม 2558