รายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสู่การป

รายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง  การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสู่การปฏิบัติ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

  3 ธันวาคม 2558