แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2552-2555

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2552-2555
ปก
คำนำ
ส่วนที่ 1 ประวัติมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 ความเป็นมา กรอบแนวคิด
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม          
ส่วนที่ 4 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2552-2555
           ตารางวิเคราะห์เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม(กลุ่ม ข) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551–2554)
           แผนภาพ Strategy Map มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ภาคผนวก
        
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2555
         คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2555

 

  3 ธันวาคม 2558