รายงานผลการประเมินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณแผ่นดิน (งบกลาง)

สำนักงานอธิการบดี

  •    งานบริหารทั่วไป
  •    งานบริหารบุคคลและนิติการ
  •    งานทรัพย์สินและรายได้

   1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556 
   2. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

  3 ธันวาคม 2558