คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ)
2. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
3. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน งานคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน งานคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
5. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 1 งานบริหารบุคคล (งานบริหารบุคคลและนิติการ)
6. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 2 งานสวัสดิการ (งานบริหารบุคคลและนิติการ)
7. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 3 การประเมิน (งานบริหารบุคคลและนิติการ)
8. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 4 การพัฒนาบุคลากร (งานบริหารบุคคลและนิติการ)
9. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 5 ทะเบียนประวัติ (งานบริหารบุคคลและนิติการ)
10. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 6 วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ (งานบริหารบุคคลและนิติการ)
11. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
13. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน เรื่องโครงการงานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาดจังหวัดสกลนคร
14. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน หน่วยตรวจสอบภายใน
15. คู่มือระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
16. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน เรื่องคู่มือการจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา

 

  3 ธันวาคม 2558