แบบฟอร์มขอกำหนดสิทธิ์ใช้โครงการ

ขั้นตอนการขอเปิดสิทธิ์ใช้โครงการ

  1. ตรวจสอบ Username และ Password 
  2. นำส่งกองนโยบายและแผนเพื่อดำเนินการ  กำหนด/เปิด สิทธิ์ใช้โครงการ

 

หมายเหตุ : สำหรับผู้ขอ Username และ Password ให้แนบรายการโครงการที่จะขอใช้มาพร้อมด้วย เพื่อจะได้เปิดสิทธิ์ใช้โครงการให้พร้อมเลย

 

 

  3 ธันวาคม 2558