หลักการบริหารสัญญา และแนวทางการกำหนดการเปิดเผยราคากลาง ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมาย ป.ป.ช.

คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขและปรับปรุง)


วันที่ : 7 ต.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 324

 

  3 ธันวาคม 2558