มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 81 ลงวันที่ 16 กันยายน 2557


วันที่ : 7 ต.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 333

 

  3 ธันวาคม 2558