รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556

เอกสารประกอบการประชุม ก.บ.ม. - ก.บ. ครั้งที่ 7/2556
วันศุกทร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.30 น.
เอกสารวาระที่ 4 แจ้งเพื่อทราบ

วันที่ : 19 ส.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 303

 

  3 ธันวาคม 2558