รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2556

 เอกสารประกอบการประชุม ก.บ.ม - ก.บ. ครั้งที่ 8/2556
วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 น.

เอกสารวาระที่ 4 แจ้งเพื่อทราบ


วันที่ : 18 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 362

 

  3 ธันวาคม 2558