รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556

เอกสารประกอบการประชุม ก.บ.ม. - ก.บ ครั้งที่ 11/2556
วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น.
เอกสารวาระที่ 4 แจ้งเพื่อทราบ

วันที่ : 16 ธ.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 343

 

  3 ธันวาคม 2558