รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

เอกสารประกอบการประชุม ก.บ.ม - ก.บ. ครั้งที่ 10/2556
วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 14.30 น.
เอกสารวาระที่ 4 แจ้งเพื่อทราบ

วันที่ : 25 พ.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 337

 

  3 ธันวาคม 2558