แผนปฏิบัติการประจำปี

 

   แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558)   ดาวน์โหลด   
 

 แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557)

  แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

    แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555 - 2558)

   แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
         
  คำนำ สารบัญ  
           ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ
           ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
           ตอนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
          ตอนที่ 4 การนำไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
           ภาคผนวก
แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2554     

แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2553
   คำนำ สารบัญ
   ตอนที่ 1ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ
   ตอนที่ 2 ความเป็นมา 
   ตอนที่ 3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
   ตอนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   ตอนที่ 5 แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   ตอนที่ 6 การนำไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
   ภาคผนวก
      ภาคผนวก  ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จการพัฒนาครู 
      ภาคผนวก ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการสืบสานภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลาน
      ภาคผนวก แผนการบริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความแข็มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ
      ภาคผนวก แผนการส่งเสร็มและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ
      ภาคผนวก โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2552
   ปกแผนปฏิบัติราชการผ่านสภา
   คำนำ สารบัญ
   ตอนที่ 1ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ
   ตอนที่ 2 ความเป็นมา 
   ตอนที่ 3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
   ตอนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
   ตอนที่ 5
   ตอนที่ 6 การนำไปสู่การปฏิบัติ
 นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี (เข้าสภา)
  คำนำ
  สารบัญ
  หมวดที่ 1
  หมวดที่ 2
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลองค์การที่ดี
  แทรกในหมวด1 แล้วโครงสร้างมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (52 - 55) แบบฟอร์ม ก.พ.ร
  ปก สารบัญ แผน 4 ปี
  คำนำ
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ก.พ.ร
  ภาคผนวก


วันที่ : 21 ม.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 5181

 

  3 ธันวาคม 2558