ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน
 • ชื่อหน่วยงาน
  กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   
 • ที่ตั้ง
  เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000
   
 • เบอร์โทรศัพท์
  Tel :: 0-4297-0047
 • เว็บไซต์ http://plan.snru.ac.th, http://tor2549.snru.ac.th
 • อีเมลล์  mmsnru@yahoo.com

 

 

  3 ธันวาคม 2558